TR | EN
eTwinning Çalıştayı Başladı
17.06.2019
Öne çıkan görsel

17.06.2019 günü Fakültemiz ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen ...

17.06.2019 günü Fakültemiz ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen eTwinning Çalıştayı, ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Özden TEZEL’in açılış konuşmasıyla başladı. Prof.Dr. Özden TEZEL, açılış konuşmasında şunları söyledi;

***

Eğitim, en basit şekliyle tanımlamak gerekirse, yeni beceriler kazandırılması faaliyetidir. Târih boyunca, birey, toplum ve devlet hayatının daha iyi bir seviyeye yükseltilmesi bakımından en önemli faaliyetler arasında yer alan eğitim, günümüzde de bu önemini devâm ettirmektedir.

Târihin önemli bir kavşak noktasında yaşadığımız söylenebilir. Güç dengeleri değişiyor. En azından üç asırdan buyana hemen her alanda üstünlüğü elinde bulunduran Batı’nın, bu üstünlüğünü, -bilhassa teknoloji ve ekonomi alanında- Doğu’ya devretmeye hazırlandığı; yeni küresel güçlerin ortaya çıktığı; 1990’lı yıllarda sona erdiğine inanılan soğuk savaşın bu defa yeni bir veçhe ile ortaya çıkma eğiliminde olduğu bir târihsel kesitte yaşıyoruz.

Ülkemizin, daha mutlu ve müreffeh bir toplum olmanın yanısıra, Doğu-Batı arasında giderek su yüzüne çıkma temayülü gösteren bu bilek güreşinde taraf seçmek zorunluluğunda kalmadan, kendi gücüne dayanarak ayakta kalabilmesi için, beklenenin aksine, giderek daha da hızlanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler alanındaki yarışa katılabilmesi, bu konularda varlık gösterebilmesi gerekmektedir. Bilim ve teknoloji alanında sağlanacak ilerlemelerin, yalnızca ülkemizin refahını artırmakla kalmayıp, hukukun üstünlüğüne dayalı, gelirin âdil bölüşüldüğü, demokrasinin bütün kural ve kurumlarıyla yaşatılabildiği huzurlu bir toplum ve devlet yapısının da inşâ edilmesine imkân vereceği şüphesizdir.

Son yıllarda eğitim alanında yapılan bütün iyi niyetli girişimlere rağmen, hâlén istenilen noktada olamadığımız bir vakıadır. Bu çabalarımızın başarıya ulaşmasında bize katkı sağlayabilecek uygulamalardan birisi, 2005 yılında Avrupa Komisyonunun e-öğrenme Programının ana hareketi olarak başlatılan eTwinning uygulamasıdır.

eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur.

eTwinning uygulaması, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birisinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.), kendi aralarında iletişim kurmak, eğitim alanında ortaya çıkan gelişmelerden haberdar olmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek ve paylaşmak için uygun zemin hazırlamayı hedeflemektedir.

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımıyla okullar için destek, araç ve hizmetler sağlayarak Avrupa’daki okullar arası işbirliğini teşvik etmekte; Ayrıca, eğitimciler için sürekli çevrimiçi Mesleki Gelişim konusunda ücretsiz fırsatlar sunmaktadır.

eTwinning, 2014 yılından bu yana AB Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor programı olan Erasmus+ ile de, sıkı bir şekilde entegre edilmiştir.

eTwinning bünyesinde oluşturulan Merkezi Destek Servisi, Avrupa'daki okullar, öğretmenler ve öğrenciler için eğitimi geliştiren 34 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilmektedir.

eTwinning ulusal düzeyde 38 Ulusal Destek Servisi tarafından da desteklenmektedir.

eTwinning bünyesinde oluşturulan ve internet üzerinden yayın yapan yayınağları vasıtasıyla, öğretmenler, farklı konularda çalışan meslektaşları ve onların öğrencileriyle temas kurabilmekte, işbirliği yapabilmekte, benzer amaçları gerçekleştirebilmek gayesiyle, birlikte projeler oluşturabilmektedirler.

Bu çerçevede öğretmenler, okullarda kodlama, eğitimde girişimcilik, STEM (Science, Technology, Engineering ve Math; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik), oyun temelli sınıf, kapsayıcı eğitim, yaratıcı sınıf uygulamaları gibi konularda meslektaşları ile tartışmak ve birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmak amacıyla, Merkezi Destek Servisi tarafından koordine edilen ve deneyimli eTwinner’lar tarafından yönetilen eğitim ve tartışma guruplarına katılabilmektedirler.

Ülkemiz, eTwinning uygulamasına, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2009 yılında başlatılan çalışmalarla dâhil olmuştur.

Bu uygulamaların yaygınlaştırılması için, üniversitelerimizin Eğitim Fakülteleri ile iş birliği çerçevesinde 04-06 Nisan 2019 tarihlerinde Afyonkarahisar ilinde eTwinning Öğretmen Eğitimi Akademisi Çalıştayı (TTI) gerçekleştirilmiştir.

eTwinning faaliyeti Öğretmen Eğitimi Akademisi (TTI) Çalıştayına ülkemizdeki 15 üniversiteden 21 akademisyen davet edilmiş ve eTwinning faaliyetine yönelik bilgilendirme yapılmıştır. Akademisyenlerin, toplantılar sonucu elde edilen bilgi, belge ve dokümanları "eTwinning for Teacher Training Institutes" (TTI) grubunda aktif olarak paylaşmaları; öğrencileriyle ve yurt içindeki ve dışındaki akademisyenlerle işbirliği, iletişim ve koordinasyon kurmaları, birlikte projeler gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu kapsamda fakültemiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersin Karademir ve eTwinning Eskişehir il koordinatörü Gülşah Sarıkaya, fakültemiz öğrencileri ve bir İlkokul ile Türkiye’de ilk defa okul-üniversite işbirliği ile eTwinning faaliyeti başlatmışlardır. 

Bu sebeple bu Çalıştayın fakültemizin ev sahipliğinde yapılıyor olması önem arz etmektedir. 2023 vizyon belgesinde vurgulandığı gibi; bu tür çalışmalar, Eğitim Fakülteleri ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı kurumlarının yapacakları ortak çalışmaların sürekli ve işlevsel bir nitelik kazanmasına yardımcı olacaktır. Fakültemiz bu tür çalışmaların sayısının artması ve eğitimimizin daha nitelikli hale getirilmesi için müştereken yapılacak çalışmalara destek olmaya devam edecektir.

Çalıştayımızın hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Resimleri görmek için yana kaydırın