Geçmiş etkinlikler
ULUSLARASI GÖÇ KONFERANSI 2014


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Türkiye-Almanya Arasında Göçte Süreklilik ve Değişim: Güncel Eğilimler ve Tartışmalar
(Eskişehir, 15 – 16 Mayıs 2014)
Konferans Programı

15 Mayıs 2014, Perşembe

13:00 – 13:15
Kayıt
13:15 – 13:30
Selamlama Konuşmaları
Doç. Dr. Mizrap Polat (Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı), Prof. Dr. Selahattin Turan (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı),  Prof. Dr. Hasan Gönen (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü)
13:30 – 14:00
Açılış Konuşması: Geçmişte ve Günümüzde Göç ve Göçmenlik:  Yeni Bakış Açıları ve Anlamlandırmalar, Doç Dr. Mizrap Polat (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
14:00 – 15:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selahattin Turan(Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
 
Alman-Türk Ulusaşırı Sosyal Alanında Yeni Göç Hareketleri: Nedenler, Kavramlar ve  Perspektifler, Dr. Yaşar Aydın (Alman Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Enstitüsü)
 
Transkültürel Ortamda Dini Kimlik: Kendini Dışarda Tutma ve Dışlanma, Dr. Tarek Badawia (Erlangen-Nürnberg Üniversitesi)
15:00 – 15:15
Çay-Kahve Arası
15:15 – 16:45
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yaşar Sarıkaya (Justus-Liebig-Universität Giessen)
 
Türk İslamiyetinin Ulusötesileşmesi, Doç Dr. Mustafa Şen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 
Ulusaşırı Alevi Toplumsal Mekanı'nın Oluşumunu Anlamak: 50 Yıllık Göç Sürecinde Yeni Bir Sıla İnşa Etmek, Yrd. Doç. Dr. Besim Can Zırh (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Almanya'daki Müslüman Gençlerin Dini Yönelimleri, Dr. Adem Aygün (Justus-Liebig-Universität Giessen)
17:00 – 21:00
Sosyal Program ve Akşam Yemeği
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Mayıs 2014, Cuma

09:00 – 10:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilhan Kartal (Anadolu Üniversitesi)
 
Almanya’daki Türk Göçmenlerin Kültürel Değişim Stresi, Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan  (Duisburg - Essen Üniversitesi)
 
Almanya’da Müslümanların Din Eğitim ve Öğretimi: Kuram ve Uygulamalar, Prof. Dr. Yaşar Sarıkaya (Justus-Liebig-Universität Giessen)
 
Türk (Müslüman) Göçmenler mi Uyuma Elverişsiz, Yoksa Almanya'nın Uyum Politikası mı Yetersiz?, Prof. Dr. Hasan Alacacıoğlu (İstanbul Üniversitesi)
10:30 – 10:45
Çay-Kahve Arası
10:45 – 12:15
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan (Duisburg-Essen Üniversitesi)
 
Türkiye'den Almanya'ya Yönelik Göç Hareketini Kuramlar Bağlamında Tartışmak, Prof. Dr. Bilhan Kartal (Anadolu Üniversitesi)
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin İfade ve Din özgürlüğü Dengesine İlişkin İçtihatlar Çerçevesinde Sarrazin ve Peygamber Karikatürleri, Dr. Fatih Nişancı (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı)
 
Alman Entegrasyon Politikalarına Eleştirel Bir Bakış, Dr. Burcu Toğral Koca (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
12:15 – 12:45
Kapanış ve Değerlendirme Paneli
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Alacacıoğlu (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan (Duisburg-Essen Üniversitesi) 
Prof. Dr. Selahattin Turan (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa Şen (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Dr. Yaşar Aydın (Alman Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Enstitüsü)
Doç. Dr. Mizrap Polat (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
12:45 – 12:50
Sonuç Bildirgesinin Okunması, Dr. Burcu Toğral Koca (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
13:30 – 15:00
Öğle Yemeği ve Konferansın Sona Erişi
 


Eskisehir Osmangazi University
 
Kontinuität und Wandlung in der Migration zwischen der Türkei und Deutschland: Neue Wahrnehmungen und aktuelle Diskussionen/Continuity and Change in migration between Turkey and Germany: Current Trends and Debates
 
 (Eskisehir, 15 – 16 May/Mai 2014)
 
Conference Programme

Thursday, May 15, 2014

13:00 – 13: 15
Registration
13:15 – 13:30
Welcome Speeches:
Assoc. Prof. Dr. Mizrap Polat (Conference Chair, Eskişehir Osmangazi University); Prof. Dr. Selahattin Turan (Dean Faculty of Education,  Eskişehir Osmangazi University); Prof. Dr. Hasan Gönen (Rector, Eskisehir Osmangazi University)
13:30 – 14: 00
Opening Speech: Migration in the Past and Present: Current Perspectives and Interpretations, Assoc. Prof. Dr. Mizrap Polat (Eskisehir Osmangazi University)
14:00 – 15:00
Chair: Prof. Dr. Selahattin Turan (Eskişehir Osmangazi University)
 
New Migration Movements in the German-Turkish Transnational Social Space – Causes, Concepts and Perspectives, Dr. Yaşar Aydın (German Institute for International and Security Affairs)
 
Religiöse Identität im transkulturellen Raum -  Entgrenzungen und Abgrenzungen, Dr. Tarek Badawia (University of Erlangen-Nuremberg)
15:00 – 15: 15
Coffee Break
15:15 – 16:45
Chair: Prof. Dr. Yaşar Sarıkaya (Justus-Liebig University Giessen)
 
Transnationalism of Turkish Islamism, Assoc. Prof. Dr. Mustafa Şen (Middle East Technical University )
 
Understanding the emergence of Alevi transnationalism: Building a new sıla (home) over 50 years of migration, Assist. Prof. Dr. Besim Can Zırh (Middle East Technical University)
 
Religiöse Orientierungen von muslimischen Jugendlichen, Dr. Adem Aygün (Justus-Liebig University Giessen)
17:00 – 21:00
Dinner and Social Programme
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday, May 16, 2014

09:00 – 10:30
Chair: Prof. Dr. Bilhan Kartal (Anadolu University)
 
Akkulturationsstress von türkischen Migranten in Deutschland, Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan (University of Duisburg- Essen)
 
Religiöse Erziehung und Bildung der Muslime in Deutschland: Theorien und Praxen, Prof. Dr. Yaşar Sarıkaya (Justus-Liebig University Giessen)
 
Sind Muslime (Türken) nicht integrierbar oder ist die deutsche Migrationspolitik nicht Integrierfähig?, Prof. Dr. Hasan Alacacıoğlu (Istanbul University)
10:30 – 10:45
Coffee Break
10:45 – 12:15
Chair: Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan  (University of Duisburg-Essen)
 
Discussing the Migration Movement from Turkey to Germany in the Light of Theoretical Perspectives, Prof. Dr.  Bilhan Kartal (Anadolu University)
 
Sarrazin und Prophetenkarikaturen: Betrachtet im Rahmen der Ermessenurteile des Europäischen Menschenrechtsgerichthofes bezüglich des Gleichgewichtes zwischen Meinungs- und Religionsfreiheit, Dr. Fatih Nişancı (Department for Turks Abroad and Relative Societies)
 
Critical Reflections on German Integration Politics, Dr. Burcu Toğral Koca (Eskisehir Osmangazi University)
12:15 – 12:45
Roundtable Discussions
 
Chair: Prof. Dr. Hasan Alacacıoğlu (Istanbul University)
Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan (University of Duisburg-Essen)
Prof. Dr. Selhattin Turan (Eskisehir Osmangazi University)
Assoc. Prof. Dr. Mustafa Şen (Middle East Technical University)
Dr. Yaşar Aydın (German Institute for International and Security Affairs)
Assoc. Prof. Dr. Mizrap Polat (Eskisehir Osmangazi University)
12:45 – 12:50
Closing Speech: Dr. Burcu Toğral Koca (Eskisehir Osmangazi University)
13:30 – 15:00
Lunch and End of Conference
 


Facebook Twitter Google

Fakültemiz

Dekan'ın Mesajı Tarihçemiz Genel Bilgiler Misyon Fakülte İstatistikleri Foto Galeri Video Galeri

Linkler

Öğrenci Bilgi Sistemi Akademisyen Bilgi Sistemi İletişim AKTS Bilgi Sistemi

Değişim Programları

Farabi Erasmus Mevlana

Öğrenci Kulüpleri

Enformasyon ve Etkileşim Müzik Bilim ve Düşünce Toplumsal ve Farkındalık

Sık Kullanılanlar

Yemek Menüsü Radyo Haber Dosya Hizmetleri
   Copyright © 2014 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Tüm hakları saklıdır
Siz Medya